Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Dames van DT

1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, onderhandelingen en/of overeenkomsten van Dames van DT, hierna te noemen ‘opdrachtnemer’, waarbij opdrachtnemer zich mogelijk verbindt om aan de wederpartij, hierna te noemen ‘opdrachtgever’, diensten te leveren.

2.

Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarvan opdrachtgever zich bedient binden opdrachtnemer niet en worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3.

In geval van gebleken strijdigheid van enige bepaling van de voorwaarden met een wettelijk voorschrift zal die bepaling zodanig worden gelezen dat de strijdigheid wordt opgeheven dan wel, indien zulks niet mogelijk blijkt, buiten toepassing blijven onder handhaving van de overige bepalingen.

4.

Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Opdrachtgever wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke Algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

5.

De aan opdrachtnemer verleende opdracht behelst uitsluitend een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer garandeert geen enkel resultaat en is nimmer aansprakelijk voor schade en/of gevolgschade van opdrachtgever of aan haar gelieerde derden, indien en voor zover de door opdrachtnemer verstrekte adviezen en/of door haar ontwikkelde concepten niet haalbaar of onuitvoerbaar mochten zijn.

6.

Voor zover het bepaalde in artikel 5 van deze Algemene voorwaarden nietig dan wel vernietigbaar zou zijn, is iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer in een dergelijk geval te allen tijde beperkt tot eenmaal het door opdrachtnemer ter zake de desbetreffende opdracht gefactureerde bedrag.

7.

Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met opdrachtgever en bij de selectie van in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is echter nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen en onrechtmatige daden van deze derden. Opdrachtnemer is door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.

8.

Opdrachtnemer levert goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing.

9.

Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet helemaal is betaald, blijven alle rechten bij de opdrachtnemer.

10.

Opdrachtnemer draagt bij levering van teksten het publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst worden gesloten.

11.

Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van opdrachtgever waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na beëindiging van opdracht.

12.

Opdrachtgever heeft als inhoudelijke deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

13.

Wanneer er sprake is van overmacht bij opdrachtnemer, zoals ziekte, zal deze dat direct aan opdrachtgever laten weten. Opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht (8) dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Hij heeft echter wel de verplichting het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en opdrachtnemer hiervoor te betalen.

14.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief.

15.

Door opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever betaalde (on)kosten, waaronder mede de kosten van de door haar ten behoeve van opdrachtnemer ingeschakelde derden, zullen door opdrachtnemer naast het honorarium aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Daarnaast is opdrachtnemer ter dekking van de algemene (kantoor)kosten gerechtigd om 5% van het honorarium exclusief BTW in rekening te brengen. Onder de algemene (kantoor)kosten wordt onder meer verstaan porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten. De door opdrachtnemer gemaakte reiskosten worden, behoudens nader schriftelijke overeenkomst, aan opdrachtgever doorberekend op basis van een bedrag van € 0,19 exclusief BTW per kilometer.

16.

De werkzaamheden worden periodiek aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Na het verstrijken van de in de factuur genoemde betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en de wettelijke (handels)rente verschuldigd vermeerderd met 2%. Indien na aanmaning betaling uitblijft, is opdrachtgever voorts buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan de hand van het Rapport Voorwerk II (Rapport van de werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake de buitengerechtelijke kosten) op basis van twee punten van het liquidatietarief, doch met een minimum van € 450,00.

17.

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum.

18.

Opdrachtnemer is te allen tijde en op ieder gewenst moment gerechtigd een voorschot te verlangen ter zake van de door haar reeds verrichtte en nog te verrichten werkzaamheden.

19.

Indien opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn betaalt of het verlangde voorschot niet heeft voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden voor opdrachtgever terstond op te schorten, zonder dat opdrachtnemer daarbij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat.

20.

Indien een tussen opdrachtnemer en opdrachtgever (nader) overeengekomen betalingsregeling ter zake openstaande declaraties niet of niet tijdig door opdrachtgever wordt nagekomen, dan wordt voornoemde betalingsregeling van rechtswege partieel ontbonden en is de gehele restant hoofdsom in één keer opeisbaar, te vermeerderen met de wettelijke rente en de buitengerechtelijke kosten.

21.

Alle verplichtingen welke voor opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeien zijn onsplitsbaar en ondeelbaar. Voor zover sprake is van meerdere opdrachtgevers, gelden alle verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst als hoofdelijke verplichtingen.

22.

Voor alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever geldt het Nederlands recht. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden berecht door de Rechtbank te Maastricht, tenzij de Nederlandse wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd verklaart. In dat geval zal het geschil dan wel zullen de geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, in eerste aanleg bij uitsluiting worden berecht door de alsdan door de Nederlandse wet aan te wijzen relatief bevoegde Nederlandse rechter.